# نام نام و نام خانوادگی مدیر استان شهر آدرس موبایل تلفن
1 آقای بحرینیان خانه گل ناردین اصفهان 989131155039 989131155039
2 حمید کریمی سارا گل بازار سپاهان 00989133012887 00989133012887
3 آقای داودی گلفروشی داودی اصفهان 00989131101890 00989131101890
4 خانم شهریاری گلفروشی شهریاری بندرعباس 989173585882 989173585882
5 اقای رزده گل و گیاه نیلوفر آبی ۷ کیلومتری تنکابن پلت کله از سمت نشتارود 00989111926684 00989111926684
6 آقای ابراهیمی گلسرای ابراهیمی بروجرد 00989189122995
7 اقای صداقت گلفروشی صداقت آستارا 00989111377462
8 آقای ابراهیمی والاگل گرگان 989111109800 989111109800
9 اقای علیرضا گلسرای علیرضا سیرجان 989193035336 989193035336
10 اقای جلینی گلفروشی جلینی مشهد 989155582372 989155582372
11 آقای خسروی گلسرای خسروی بیرجند 989153614323 989153614323